Інформація щодо прозорості та інформаційної відкритості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

від 12.07. 2012 року №363

С Т А Т У Т

спеціалізованої школи №47

ім. А.С.Макаренка

з поглибленим вивченням іноземних мов

Печерського району міста Києва

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 32492587

м. Київ – 2012р.

1. Загальні положення

1.1. Спеціалізована школа № 47 ім. А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м.Києва (надалі – Заклад) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва на підставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва».

1.2. Власником закладу виступає Київська міська рада (надалі – Власник).

1.3. Органом управління Закладу є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (надалі – Орган управління).

1.4. Статут Закладу перезатверджується та перереєстровується в зв’язку зі зміною Власника або чинного законодавства України.

1.5. Заклад безпосередньо підпорядкований Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та підзвітний Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.6. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, власну символіку та атрибутику, може мати поточні та інші рахунки в установах банку, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс.

1.7. Повне найменування навчального закладу: Спеціалізована школа №47 ім.А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва.

1.8. Скорочена назва: спеціалізована школа № 47.

1.9. Місце знаходження навчального закладу: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 14/21.

1.10. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та власним Статутом.

1.11. Головними завданнями закладу є:

створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум з урахуванням профілю навчального закладу;

розробка та апробація нових освітніх технологій, впровадження перспективних педагогічних технологій, інновацій, систем та форм навчання та виховання, що синтезують здобутки вітчизняної та світової педагогіки;

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

виховання морально і фізично здорового покоління;

виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

розвиток у учнів природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

1.12. Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючому характеру навчання, гнучкості та прогностичності; єдності та наступності; безперервності та різноманітності; поєднанні державного управління та громадського самоврядування.

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.14. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни.

1.15. Мова навчання та діловодство закладу:

Мова навчання в навчальному закладі визначена відповідно до Конституції України, закону України від 03.07.2015р. №5029-VI «Про засади державної мовної політики» - українська. Діловодство в Закладі ведеться українською мовою. Можливе викладання окремих предметів та циклів іноземними мовами. У начальному закладі запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов з 1 класу (німецької, англійської, французької мови тощо, однак не менше одного класу в паралелі з поглибленим вивченням німецької мови). Починаючи з десятого класу вводиться профільність навчання. Профільність навчання може змінюватися залежно від можливостей закладу.

1.16. Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.17. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, шо не суперечить чинному законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

створювати, за погодженням з вищими навчальними закладами, кафедри або філії;

запрошувати на роботу висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі і закордонних на конкурсній основі, на договірних (контрактних) умовах;

розпоряджатися майном, отриманим в оперативне управління, в межах, визначених нормативними актами щодо комунального майна;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності, надання платних послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

володіти, користуватися і самостійно розпоряджатися всім майном, придбаним за власні прибутки навчального закладу чи переданими їй іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі і закордонними;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, різноманітних фондів тощо щодо надання благодійної допомоги навчальному закладу у здійсненні своєї статутної діяльності;

встановлювати шкільну форму для учнів певного зразка;

встановлювати власну символіку та атрибутику;

користуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством;

визначати контингент учнів;

об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами відповідно до чинного законодавства;

видавати документи про освіту встановленого зразка;

розробляти та реалізувати варіативну складову змісту загальної середньої освіти;

встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

охороняти життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу;

здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, у відповідності з чинним законодавством України.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного навчального плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу щорічно погоджуються радою навчального закладу та затверджуються в установленому порядку.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та щоденний режим роботи навчального закладу.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу мають право працювати за авторськими програмами, затвердженими відповідним чином, самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Індивідуалізація та диференціація навчання в навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.5. Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовуються відповідно до «Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти», затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.6. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та може працювати в режимі школи повного дня. При навчальному закладі може створюватися Центр творчого та спортивного розвитку дитини, який здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту. Центр творчого та спортивного розвитку дитини може бути складовою закладу, може мати індивідуальний штатний розпис, який погоджується управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та затверджується Власником.

2.7. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.8. У закладі навчаються учні з шести років. В структурі навчального закладу є:

І ступінь:

• початкова школа (1-4 класи) - спеціалізована школа № 47 з поглибленим вивченням німецької та англійської мов з 1 класу. З 2 класу вводиться друга іноземна мова (англійська або німецька) (термін навчання 4 роки).

II ступінь:

• основна школа (5-9 класи) – спеціалізована школа № 47 з поглибленим вивченням німецької та англійської мов, іноземних мов (термін навчання 2 роки).

III ступінь

• Старша школа (10-11 класи) спеціалізована школа № 47 з профільним вивченням німецької мови та англійської мови, іноземних мов та вивчення спецкурсів з іноземних мов (термін навчання 2 роки).

2.9. Зарахування учнів до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.10. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.11. Прийом учнів до п'ятого класу спеціалізованої школи проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та профільних класів загальноосвітніх шкіл на умовах конкурсного відбору за результатами іспитів з метою задоволення потреби дитини в якомога ранній профілізації навчання.

Прийом учнів до 5-10 класів навчального закладу здійснюється незалежно від території обслуговування.

2.12. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту.

2.13. У навчальному закладі для учнів 1-7 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Робота груп продовженого дня може здійснюватися в канікулярний період за наявності заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

2.14. Учні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із зазначеного вище закладу.

За рішенням педагогічної ради спеціалізованої школи , погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із зазначеного закладу та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.15. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує готовність приміщення навчального закладу до роботи у новому навчальному році.

2.16. Структура навчального року (чверті, семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням та затвердженням Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18. За погодженням з Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.19. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах- 35 хвилин; у других - четвертих класах - 40 хвилин; у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

2.20. Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням доцільності за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються викладачем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.23. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у наступних класах вона доповнюється оцінками у балах відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання у випускних 4-х, 9-х і 11-х класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.24. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

2.25. В окремих випадках учні за станом здоров'я або інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я України.

2.26. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із навчального закладу. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з навчального закладу вони мають право оскаржити дії директора до ради навчального закладу.

За учнями, які навчаються в навчального закладу, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

2.27. За високі досягнення у навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники навчального закладу похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". Особам, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу навчального закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Учні навчального закладу за успіхи в навчанні рішенням ради може призначатися стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

2.28. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.29. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, інших нормативно-правових актах .

2.30. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в залучених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

учні;

педагогічні працівники;

психологи;

бібліотекарі;

логопеди;

інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

керівники;

батьки (особи, які їх замінюють);

представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь в навчально-виховній роботі.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні закладу мають право:

на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

обирати профілі, форми навчання, факультативи, спецкурси, індивідуальні програми, позашкільні та позакласні заняття;

користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, роботі МАН тощо;

обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

3.4. Бажаючим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчального закладу, дистанційного навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном, а також відвідувати групові, факультативні та інші позакласні заходи та заняття, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток творчих здібностей та обдарувань, за рахунок як державних так і батьківських коштів.

3.5. Учні закладу зобов'язані:

дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації навчального закладу;

бережно ставитися до майна закладу, державного, громадського та особистого майна;

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

берегти та примножувати кращі традиції закладу, бути патріотом свого навчального закладу;

підвищувати загальний культурний рівень;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

дотримуватися правил особистої гігієни та мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка.

Вважати лайку, паління, навмисне псування шкільного майна, різку поведінку грубими порушеннями, за які учні можуть бути відраховані з навчального закладу.

3.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

3.7. За невиконання учнями своїх обов'язків, Статуту або правил внутрішньокільного розпорядку на них можуть бути накладені дисциплінарні стягнення, аж до виключення з закладу.

3.8. Заклад працює за штатним розписом, який затверджується Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

3.9. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу.

3.10. До педагогічних працівників належать вчителі, викладачі, педагоги-організатори, педагоги-куратори, методисти, керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, директор та його заступники.

Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічні працівники, психологи, логопеди приймаються на роботу до навчального закладу та звільняються з роботи районним управлінням освіти та інноваційного розвитку за поданням директора навчального закладу.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до навчального закладу може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і на конкурсній основі.

3.12. Призначення на посаду педагогічних працівників закладу може здійснюватись на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується відповідним органом управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.13. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.14. Педагогічні працівники закладу мають право:

самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції керівництву навчального закладу та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

проявляти педагогічну ініціативу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

захист професійної честі, гідності;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, підвищення кваліфікації, перепідготовку;

користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

одержувати компенсації при втраті роботи у зв'язку зі змінами в організації роботи закладу освіти;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.15. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту освіти;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

дотримуватися вимог Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов колективного договору, умов контракту чи трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну та політичну культуру;

виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, органів управління освіти;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

створювати сприятливий мікроклімат в учнівському та педагогічному колективах.

3.16. Керівник і педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їхня відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.18. У закладі створюються та функціонують методичні об'єднання: гуманітарних дисциплін, природничих дисциплін, іноземних мов (німецької та англійської), початкових класів, класних керівників.

3.19. У закладі можуть створюватися наукові підрозділи та творчі колективи з питань розробки та впровадження перспективних педагогічних технологій, психологічної обдарованості особистості, національного виховання тощо.

3.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до навчального закладу.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах;

захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

робити добровільні пожертвування для потреб навчального закладу.

3.22. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

виконувати вимоги Статуту навчального закладу, правил внутрішньошкільного розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації навчального закладу;

дотримуватися єдності вимог школи та сім'ї.

3.23. Заклад надає батькам (особам, які їх замінюють) допомогу у виконанні ними своїх зобов'язань. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.24. Діячі науки, культури, творчих спілок, працівники підприємств, установ, державних та громадських організацій (далі - представники громадськості) стають учасниками навчально-виховного процесу за рішенням Ради навчального закладу на підставі договору з ними про співробітництво.

3.25. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу та бути ініціаторами по впровадженню новітніх навчальних технологій в навчальному закладі.

3.26. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу;

виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.27. У навчально-виховному процесі закладу можуть брати участь представники вищих навчальних закладів, організацій та установ в межах, визначених чинним законодавством і Статутом навчального закладу.

3.28. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4. Управління закладом

4.1. Управління закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Органу управління, Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві держаної адміністрації щодо господарського використання комунального майна та участі в управлінні трудового колективу.

4.2. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Київської міської адміністрації за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за поданням директора навчального закладу.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників закладу - зборами трудового колективу;

учнів закладу другого - третього ступеня - класними зборами;

• батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їхніх повноважень становить 3 роки.

4.4. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова Ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу або особа, яка його замінює.

4.5. Загальні збори (конференція):

обирає Раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови Ради закладу про здійснену роботу, дає їй оцінку відкритим або закритим голосуванням;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.6. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада навчального закладу.

4.6.1. Метою діяльності Ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

розширення колегіальних форм управління закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.6.2. Основними завданнями Ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді, її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.6.4. Рада закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

4.6.5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, Власника (засновника), а також членами ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

4.6.6. Очолює Раду закладу голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної Ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.6.7. Рада закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи закладу;

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.7. При закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти Піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення, які розробляє та затверджує Міністерство освіти та науки. Члени Піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах. Склад Піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.8. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.8.1. Основними завданнями Піклувальної ради є:

• сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом;

інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.8.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.8.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

4.8.4. Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

4.8.5. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

З числа членів Піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради:

скликає і координує роботу Піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради.

4.8.6. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування закладу;

вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.9. Керівництво усією діяльністю закладу здійснює директор на підставі рішень педагогічної ради та Ради навчального закладу. Про свою діяльність директор звітує перед вищими органами та конференцією навчального закладу.

4.10. Директор закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу й контролює їхнє виконання;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди;

має право вести переговори та укладати колективний договір з трудовим колективом від імені власника або уповноваженого ним органу;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної влади тощо;

порушує клопотання про припинення рішень органів державного управління освітою, відміняє рішення конференції, Ради закладу у випадку їх невідповідності чинному законодавству чи Статуту навчального закладу.

Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.11. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Робота педагогічної ради планується в довільній формі і проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох на календарний рік.

4.11.1. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення наукового і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.12. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.13. Учнівські збори закладу (класу) - колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою закладу є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку.

Учнівські збори закладу (класу):

обирають органи учнівського самоврядування закладу, класу;

висувають своїх представників для роботи в органах громадського самоврядування;

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

4.14. Батьківські збори закладу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори закладу (класу):

обирають в шкільні органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування закладу;

залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування закладу;

вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та закладі;

• запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу й навчального закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, які належать управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на правах оперативного управління та передані закладу на користування.

5.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (кабінети обслуговуючої праці та праці для хлопчиків), а також спортивного, актового залу, бібліотеки і читального залу, архіву, медичного кабінету, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку для прогулянок учнів початкової школи.

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

кошти державного та міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

• кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський облік може здійснюватись через централізовану бухгалтерію управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м.Києві державної адміністрації або самостійно за рішенням трудового колективу.

6.4. Заклад має право згідно з законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

6.6. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо).

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства України.

8. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють: Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади; Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані органи управління освітою; органи державної санітарно-епідеміологічної служби та Власник закладу.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю навчального закладу, проводяться його Власником відповідно до законодавства.

9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу здійснюється на підставі рішення Власника чи Засновника, або за рішенням суду.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації - за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації навчального закладу його права та зобов'язання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. За умови реорганізації чи ліквідації навчального закладу його працівникам і учням засновником гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

9.5. Ліквідація навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи та вилученням закладу з Державного реєстру закладів освіти.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни і доповнення до Статуту закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми закладу і його найменування, вносяться зміни до Державного реєстру закладів освіти.ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в школі належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами школи під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою директора Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Нетецької С.М., в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб’єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

директор школи;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити директора Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

II. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор Нетецька С.М.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Директор Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

III. Склад комісії, права та обов’язки її членів

1. Склад комісії затверджує наказом директор Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Нетецька С.М.

Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

3. Головою комісії є директор школи Нетецька С.М.

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії Горбунова Л.С.

У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов’язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря .

У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії.

5. Член комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку усно або письмово;

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

6. Член комісії зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі комісії;

не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;

брати участь у голосуванні.

IV. Порядок роботи комісії

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

2. Діяльність комісії в школі здійснюється на принципах:

законності;

верховенства права;

поваги та дотримання прав і свобод людини;

неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);

відкритості та прозорості;

конфіденційності та захисту персональних даних;

невідкладного реагування;

комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);

нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

3. До завдань комісії належать:

збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;

розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);

моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

5. Засідання комісії є правомірними у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

ставити питання по суті розгляду;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Спеціалізованій школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов має бути постійним системним процесом, спрямованим на:

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах:

недискримінації за будь-якими ознаками;

ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

гендерної рівності;

участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти.

3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є:

створення безпечного освітнього середовища в школі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в школі;

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План).

Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує директор Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Нетецька С.М. в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти.

Заплановані заходи повинні:

спрямовуватись на задоволення потреб окремого закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища;

мати вимірювані показники ефективності;

залучати всіх учасників освітнього процесу.

План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року директор Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.

5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Спеціалізованій школі № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов, належать заходи щодо:

організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:

розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;

здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;

створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).


Додаток: Приклад протоколу засідання комісії

Звіт директора школи

Нетецької С.М.

за 2019/2020 навчальний рік

перед громадськістю на педагогічно-батьківській конференції

28 серпня 2020 року

Звіт директора школи

Нетецької С.М.

за 2019/2020 навчальний рік

перед громадськістю на педагогічно-батьківській конференції

28 серпня 2020 року

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст.53 Конституції України, Законів України «Проосвіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси.

Підсумки навчальної роботи

Вся навчальна робота в спеціалізованій школі № 47 проводилась згідно з Річним планом роботи та законодавчими документами про освіту: Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, відповідно до базового компоненту дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 №615) «Про інноваційну діяльність», Державної програми «Вчитель», Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318), згідно з частиною четвертою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», на виконання листа Міністерства освіти і науки від 23.03.2020 року №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19). Згідно протоколу педради №6 та наказу по школі №43 від 23.03.2020 «Щодо організації освітнього процесу в спеціалізованій школі №47 з поглибленим вивченням іноземних мов імені А.С.Макаренка під час карантину», на виконання наказу управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної у місті Києві державної адміністрації від 09.09.2019 р. № 278 «Про затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти району у 2019-2020 навчальному році».

Згідно з довідкою «Про підсумки навчальної роботи спеціалізованої школи №47 в 2019-2020 н.р.»

Педагогічний колектив протягом навчального року працював над навчально-методичною темою «Забезпечення компетентнісно спрямованої освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності учителів, оволодіння ними ефективними методами навчання і виховання через створення освітнього простору».

Навчально-виховний процес забезпечували 77 вчителів, 6 вчителів знаходяться у декретній відпустці. Нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 4 вчителя (Нетецька С.М., Бутко С.В., Мельник Л.І., Романенко Г.М.), мають звання «Вчитель-методист» - 17 вчителів (Бондар О.А., Бутко С.В., Гончарова І.В., Горбунова Л.С., Демчук Л.Є., Іванова Н.В., Казимирів І.В., Лясоцька О.В., Макушенко В.М., Малай Н.І., Мельник Л.І., Нетецька С.М., Прищепа Л.Г., Романенко Г.М., Семеніст О.І., Ткаченко Т.М., Чулак Л.І.), звання «Старший вчитель» - 3 вчителя (Бурлак Л.М., Данько К.А., Мамедова Л.С.), звання «Вихователь-методист» - 1 вчитель (Мельник Л.І.), вищу категорію – 29 вчителів, І категорію – 10 вчителів, ІІ категорію – 15 вчителів, спеціалістів – 23 вчителя.

Методична робота покликана систематично підвищувати теоретичний і методичний рівень викладання основ предметів. В зв’язку з цим всім вчителям необхідно підвищувати рівень кваліфікації на курсах і займатися самоосвітою.

У цьому навчальному році проходили атестацію 10 вчителів.

Бондар Олександр Аркадійович (вчитель художньої культури та мистецтва): категорія: вища, звання «Вчитель-методист».

Дзюба Інна Сергіївна (вчитель початкових класів, вихователь ГПД): категорія: ІІ.

Гаркуша Юлія Сергіївна (вчитель математики): категорія: І.

Завертана Олена Миколаївна (вчитель історії): категорія: І.

Косяк Юлія Олександрівна (вчитель математики): категорія: ІІ.

Левонюк Аліна Володимирівна (вчитель початкових класів, вихователь ГПД): категорія: ІІ.

Лучкевич-Мініна Ірина Миколаївна (вчитель зарубіжної літератури): категорія: вища.

Остроцька Аліна Миколаївна (вчитель математики) : категорія: І.

Павловська Тетяна Миколаївна (вчитель англійської мови): категорія І.

Прищепа Лариса Григорівна (вчитель української мови та літератури) категорія: вища, звання «Вчитель-методист».

Підтверджували свій фаховий рівень в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті ім. Бориса Грінченка вчителі:

Данько К.А., Лучкевич-Мініна І.М., Остроцька А.М., Пискун Ю.В., Хадика А.О.

З 880 учнів за обліком на 01.09.2019 р. з урахуванням новоприбулих та тих, хто вибув, закінчили навчальний рік 872 учня.

Навчальні програми за змістом виконані з усіх предметів.

Згідно Положення на індивідуальній формі навчання у 2019-2020 навчальному році перебував 21 учень:

Ніколайчук Дар'я, 3-А клас, Свірі Тимофій, 4-Б клас, Маркович Едуардо, 5-А клас, Верстюк Любомир, 5-Б клас, Куровська Анастасія, 5-Г клас, Саленко Катерина, 5-Б клас, Самофалова Анастасія, 6-Б клас, Хондожко Соломія, 6-В клас, Голуб Назар, 7-Б клас, Штангеєв Остап, 7-В клас, Гичка Карина, 8-Б клас, Штангеєв Богдан, 8-Б клас, Березюк Назарій, 9-Б клас, Марченко Артем, 9-В клас, Мезенко Федір, 9-В клас, Краснюк Ілля, 9-В клас, Колпаков Віктор, 10-А клас, Колпакова Ольга, 10-А клас, Єрко Христина, 10-Б клас, Гнатюк Дмитро, 11-А клас.

Рейзвіх Ерік вибув зі школи.

З високим рівнем знань закінчили рік 194 учня (3-4 класи – 58 учнів, 5-9 класи – 118 учнів, 10-11 класи –18 учнів), що складає 28,3%:

Біденко К., Козлов А., Кулакова О., Морозова Є., Пирог Є., Піляєв М. (3-А клас), Алешко С., Балабанова М., Калініченко Є., Дудзич Д., Опанасенко Є., Нгуєн П., Новіков І., Щуровська А. (3-Б клас), Гарбуза М., Друзь К., Ісаєнко Є., Кріцак А., Мостова М., Ратушняк А., Стоянова Т., Янчук Д. (3-В клас), Антипов О., Бармак Н., Бондар А., Зарудна П., Зирянова К., Лук’яненко Т., Митрофанов М., Сметана Ж., Талантова В., Трофімова Л., Хохуляк Д., Яремко П. (4-А клас), Анохіна А., Бреус М., Воронов Н., Дунєва М., Дяченко А., Карплюк Р., Кочегарова Д., Соколовська С., Стригунова С., Сулема Є., Тимошенко М., Шевченко Д. (4-Б клас), Адаменко Є., Атамасенко А., Макаревич В., Пилип'юк Д., Токарева С., Шевчук Н., Швець М. (4-В клас), Боровенко В., Гриб К., Грищук М., Протас А., Савченюк В., Ясько Є. (4-Г клас), Багрова А., Бугрим В., Голтвенко О., Дем’яненко К., Єгорова П., Єрофєєва С., Максимова С., Маркович Е., Полгородник А., Сугак С., Хмарська М. (5-А клас), Буртова Є., Горіна А., Гулейчук А., Джеджула М., Князевич Є., Колесніков І., Мостовий М., Сандульський О., Сенюта М., Черкес Д. (5-Б клас), Бондаренко М., Буксанчук С., Кочегарова П., Макарова М. (5-В клас), Броварська Д., Діденко Л., Мелащенко А., Мотіна А. (5-Г клас), Безугла А., Блан З., Єліч М., Іщук М., Какоріна С., Карпачов І., Кіселева С., Лісова І., Манелюк Т., Мацур Є., Серговський А., Стороженка Д., Ходарковський К., Шатковський Є., Ярошенко А. (6-А клас), Білоус М., Дріга М., Півнюк А., Харакоз А., Янковська А. (6-Б клас), Балабанов П., Говоруха А. , Кутовий І., Литвинова Є., Малай С., Саленко К. (6-В клас), Антонов В., Бей О., Мелащенко А., Піляєва М., Харітонова С., Хмелевська Є. (7-А клас), Бєлялова Р., Бухтіярова В., Варивода Д., Голуб Н., Карасьов К., Корчевна В., Корженко О., Сосінович В., Маменко Т., Мельник Д., Савчук М. (7-Б клас), Князевич К., Макаренко В., Міхайлуца С., Морозов А., Науменко П., Процик Д., Сіра М., Чапчай М., Штангеєв О. (7-В клас), Вітер А., Гудзь І., Каленіченко В., Мамалат Є., Роговенко І. (8-А клас), Гичка К., Дашковський М., Кокарева Д., Полгородник А., Пушкар О., Рева А., Чумак Р., Штангеєв Б., Ващенко М., Євтушенко М., Кріль О., Лукашенко—Аветісян Р.,Фурсова С., Гуля М., Диченко Т., Колпаков В., Колпакова О., Літвінов Д., Манелюк О. (10-А клас), Лапіна Д., Лозіна С., Максимович Є., Трохименко А. (10-Б клас).

1-4класи закінчили 403 учня (216 атестованих), з них з високим рівнем

знань 58 учнів, що складає 26,8%: 6 учнів (3-А кл.), 8 учнів ( 3-Б кл.); 7 учнів (3-В кл.); 12 учнів (4-А кл.); 12 учнів (4-Б кл.); 7 учнів (4-В кл.); 6 учнів (4-Г кл.).

З достатнім рівнем знань закінчили навчальний рік 142 учня, що складає 65,7%.

Всіх учнів 1-4 класів переведено до наступних класів.

5-9 класи закінчили 396учнів, з них з високим рівнем знань 118 учнів, що

складає 29 %: 13 учнів (5-А кл.); 7 учнів (5-Б кл.); 5 учнів (5-В кл.); 7 учнів (6-А кл.); 10 учнів (6-Б кл.); 10 учнів (6-В кл.); 3 учні ( 7-А кл.); 5 учнів( 7-Б кл.); 4 учня (7-В клас); 2 учня ( 8-А кл.); 10 учнів ( 8-Б кл).; 2 учнів (9-А кл.); 5 учнів (9-Б кл).

З достатнім рівнем знань закінчили 202 учнів 5-9 класів, що складає 51 %.

Всіх учнів 5-8 кл. переведено до наступних класів.

Закінчили 9-А, 9-Б , 9-В класи 73 учня.

Всі учні були звільнені від державної підсумкової атестації з метою збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу та запобігання поширенню на території міста Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19, відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 31.03.2020 року № 1/9-1 «Щодо організованого завершення 2019-2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019-2020 навчальному році», з метою організованого завершення 2019-2020 навчального року та збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, та рішення педагогічної ради від 31.03.2020 року протокол № 7.

Згідно з листом Міністерства освіти та науки від 15.01.2018 №1/9-27 «Про зарахування річної оцінки 12 балів з іноземної мови», рішення педагогічної ради від 29.05.2020 р. №8 та наказу по школі від 12.06.2020 р. №56 «Про зарахування річної оцінки 12 балів з іноземної мови» в додаток до свідоцтва виставлені оцінки 12 балів 4 учням, які мають міжнародні сертифікати (дипломи) мовного іспиту: учню 11-А класу Бриньку Марку Андрійовичу, мовний сертифікат ESOL, рівень В2 з англійської мови; учню 11-А класу Мостовому Володимиру Володимировичу, мовний сертифікат IELTS, рівень В2 з англійської мови; учениці 11-А класу Назаренко Карині Андріївні, мовний сертифікат IELTS, рівень В2 з англійської мови; учениці 11-А класу Дибі Олені Вячеславівні, мовний сертифікат IELTS, рівень С1 з англійської мови.

За результатами річного оцінювання виписані додатки до свідоцтв.

Учні Болотенюк Т., Бухтіярова М., Деревянчук С., Зінченко О., Ібрагімова А., Казимирів Д., Карпенко Д., Сидоренко В., Чуб І. одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 10-11 класах навчання організоване за профільним напрямом диференціації навчання – поглиблене вивчення іноземних мов. З метою здобуття учнями якісної повної загальної середньої освіти до навчального плану включено наступні профільні дисципліни: німецька мова, англійська література, англійська мова, країнознавство, ділова іноземна мова.

Закінчили 10 клас 43 учня, з них з високим рівнем знань – 10 учнів, окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 33 учня.

Відповідно до наказу по школі від 05.06.2020 року № 54 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 11-А класу в СШ №47» всі учні 11-А класу були звільнені від державної підсумкової атестації.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-338 від 22.06.2020 року «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» Зубрицький Іван виявив бажання проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання та написав відповідну заяву.

Закінчили 11 клас 30 учнів, з них з високим рівнем знань – 5 учнів (Александрова М., Александрова М., Диба О., Куницька В., Мартіросян А.), достатнім – 20 учнів, окремі оцінки високого та достатнього рівня мають 5 учнів 11-х класів.

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації

виписані додатки до атестатів. Учениця 11-А Куницька В. отримала свідоцтво особливого зразка та нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», Александрова М., Александрова О., Диба О., Мартіросян А. отримали атестат особливого зразка та нагороджені срібною медаллю «За високі досягнення у навчанні» .

З метою підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей і природних обдарувань вчителі залучили учнів школи до участі в шкільних та районних олімпіадах.

Вчителям, які підготували призерів районних олімпіад Прищепа Л.Г. (6 призерів), Володіна Ю.М. (7 призерів), Горбунова Л.С. (11 призерів), Сердюк О.М. (2 призера), Малай Н.І. (2 призера), Данько К.А. (1 призер), Голубкова Г.Е. (4 призера), Демчук Л.Є. (6 призерів), Павловська Т.М. (1 призер) , Фрунзе А.В. (1 призер), Охматенко В.В. (4 призера), Бутко С.В. (1 призер), Мельник Н.В. (1 призер), Іванова Н.В. (2 призера), - вчителям оголошено подяку наказом по закладу.

В школі проводиться цілеспрямована робота по формуванню інтересу учнів до здобуття знань, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченню базових дисциплін.

Вчителям, які підготували призерів конкурсу-захисту робіт МАН - Володіній Ю.М., Лясоцькій О.В., Хадиці А.О., Данько К.А., Прищепі Л.Г., - оголошено подяку наказом по закладу.

Адміністрацією школи протягом року вивчався стан викладання біології, проиродознавства, іноземних мов, проводився класно-узагальнюючий контроль у 5-А кл., у 5-Б кл., у 5-В кл. Проводились контрольні зрізи знань у профільних 10-11 класах у грудні з іноземних мов; проводились контролі письма, аудіювання, читання, говоріння на уроках іноземної мови, аудіювання та читання мовчки з української мови; контрольні директорські роботи з української мови (5-А, 5-Б, 5-В, 8-А, 8-Б, 10-А), математики (5-11 кл.), техніки читання (2-4 кл.), з української мови та читання (3-4 кл.), систематично перевірялось ведення щоденників учнями та стан перевірки їх класними керівниками; аналізувався стан ведення зошитів та їх перевірки вчителями, стан індивідуального навчання, стан відвідування занять учнями різних вікових груп; проводився контроль за проведенням класних годин і факультативів; проводився аналіз тематичного обліку знань із навчальних предметів у класних журналах, об’єктивність виставлення тематичних оцінок; виконання державних програм з основ наук за ІІ семестр та за рік.

Адміністрацією школи протягом квітня-травня вивчався стан викладання іноземних мов в закладі. З цією метою проводилось відвідування уроків англійської, німецької мов, засідань МО, позакласних заходів, вивчалось ведення документації (календарне планування навчальних програм, план роботи МО, ведення класних журналів, зошитів учнів), матеріальне забезпечення викладання іноземних мов, проведено контрольні роботи з окремих видів мовленнєвої діяльності для вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської, німецької мов.

У закладі відбувається модернізація іншомовної освіти. Визначилися наступні пріоритетні напрями в галузі викладання іноземних мов, а саме:

• запровадження англійської мови з 1-го класу;

• запровадження вивчення другої іноземної мови з 2 класу;

• апробація нових навчально-методичних комплексів з іноземної мови відповідно до нових навчальних програм;

• перегляд критеріїв оцінювання та рівнів володіння іноземними мовами відповідно до нових навчальних програм та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

• запровадження в профільному 10-му класі нових предметів, таких як «Правознавство», «Англійська література»; в 11-му класі «Ділова іноземна мова», «Країнознавство», «Література США».

• виконання державних вимог та рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

• відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2015 року № 539 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі спеціалізованої школи № 47 ім. А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов» вчителями іноземної мови розроблялась програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів».

Висновки про контролі за станом викладання англійської та німецької мов зроблені також на основі аналізу рівня теоретичної, методичної та мовної підготовки вчителів, відвіданих уроків, перевіреної шкільної документації, учнівських зошитів, бесід з учнями та діагностичних контрольних замірів з письма, усного мовлення та аудіювання, які показали сформованість знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

Представниками адміністрації було перевірено ведення учнівських робочих зошитів з ан­глійської та німецької мов та контрольних тестів по видах мовленнєвої діяльності.

На уроках використовуються сучасні автентичні тексти, підручники видавництва «Макмілан», «Лонгман», «Хубер», «Клєтт», «Карнельсон», «Лінгвіст» матеріали науково-методичних журналів, збірки для аудіювання та аудіозаписи видавництва Оксфордського університету, комп'ютерні програми для навчання, тестового контролю.

Розвиваючий характер мають уроки вчителів: Данько К.А., Пискун Ю.В., Демчук Л.Є.

Учителі використовують різні форми, методи, засоби навчання, такі, як:

1. Фронтальна, групова, парна, індивідуальна.

2. Самостійна робота учнів, творчі завдання, проектні роботи, твори, есе.

Ефективна активізація пізнавальної діяльності відмічена на уроках англійської та німецької мов.

Індивідуалізація та диференціація досягаються такими засобами:

урахування особливостей учнів та рівень їх підготовки.

використання індивідуальних завдань, відбір навчального матеріалу.

Вчителі застосовують різноманітність форм перевірки знань.

Естетичний вплив уроків сприяє стійкому інтересу учнів до вивчення іноземних мов, високі показники учнів у навчанні.

За наслідками перевірки знань найвищу результативність демонструють вчителі: Данько К.А., Голубкова А.Е., Фрунзе А.В., Бурлак Л.М., Осадченко Т.А.

Протягом жовтня-грудня 2019 року в школі вивчався стан викла­дання біології та природознавства, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів протягом 2019-2020 н. р.

Узагальнення матеріалу здійснено на підставі відвідування уроків 5-11 класів, проведених контрольних замірів, аналізу поточних планів та каледарно-тематичного планування, перевірки робочих зошитів, зошитів із лабораторних робіт та класних журналів.

У школі біологію та природознавство викладає 2 учителя – Володіна Ю.М. та Мельник Н.В., учителі ІІ категорії.

Викладання біології та природознавства зорієнтоване на впровадження оновлених базових програм, реалізації потенціалу особистості учня і набуття ним потреби в системному саморозвитку.

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій, у них передбачені самостійні та контрольні роботи, предметний обсяг знань. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

У вчителів біології та природознавства є певний досвід в організації позакласної роботи, яка включає проведення і підготовку учнів до предметних олім­піад. В цьому навчальному році 6 учнів – переможців районних олімпіад з біології.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних замірів з біології та природознавства.

За результатами проведення контролю констатується зниження рівня підготовки окремих класів, зокрема 8-А та 9-В. Причинами є зниження показників: розвиток мислення, рівень навичок навчальної праці, ставлення до навчання; прогалини у знаннях; слабке здоров'я, втомлюваність; слабка воля, недисциплінованість.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків по школі був виданий наказ «Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з біології та природознавства».

З метою контролю за веденням шкільної документації та організацією навчально-виховного процесу адміністрацією школи проводилась перевірка ведення учнівських щоденників 2-11 класів. Зверталась увага класних керівників на обов’язкове доведення до відома батьків учнів тематичних оцінок, вчителів- предметників на систематичну роботу з учнівськими щоденниками.

Протягом року адміністрацією школи систематично перевірялись класні журнали, про що свідчать записи в розділі „Зауваження до ведення журналу”. Вчителі отримували зауваження за несвоєчасно записані теми уроків, домашні завдання, несвоєчасно виставлені тематичні атестації, контрольні роботи; зверталась увага на недопустимість користування коректором на сторінках журналів.

При перевірці стану ведення класних журналів найбільше зауважень і пропозицій перевіряючих отримували вчителі: Бородавко І.В., Петровицький С.М., Ратушна Ю.В, Устименко М.О.

Виправлення оцінок, що має місце в класних журналах, оформлене належним чином (на всі виправлення є відповідні підтвердження і письмові пояснення вчителів предметників та класних керівників). Відповідні порушення зафіксовані на сторінках «Зауваження до ведення класного журналу».

Однією із форм внутрішкільного контролю є класно-узагальнюючий контроль. Протягом року такий контроль проводився в 5-А кл., 5-Б кл., 5-В кл. На основі перевірки були видані накази, в яких пропонувалось класним керівникам (Данько К.А., Завертана О.М., Павловська Т.М., Гаркуша Ю.С.) працювати над налагодженням більш тісного контакту з батьками, посилення контролю за станом ведення щоденників, а вчителям враховувати в своїй роботі психологічні особливості певного віку школярів. Враховуючи розумовий потенціал класу, більш урізноманітнювати форми, методи навчання, ширше впроваджувати в педагогічну практику різні види уроків, ширше застосовувати на уроках аудіовізуальні засоби навчання,наочний матеріал, більше приділяти уваги формуванню в учнів умінь аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Заступниками директора з навчально-виховної роботи Бутко С.В., Фрунзе А.В., Ткаченко Т.М., Лясоцькою О.В. протягом навчального року відвідувались уроки вчителів закладу з метою контролю за станом викладання предметів та надання методичної допомоги.

Підсумки науково-методичної роботи

1. Організація роботи по втіленню методичної теми в практику роботи закладу

Науково- методична проблема, над якою працює в цьому році школа: «Удосконалення навчально-виховного процесу у напрямку розвитку особистості шляхом впровадження новітніх технологій та компетентнісного підходу».

Основні напрями:

1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

2. Проведення педагогічних рад.

3. Проведення методичних семінарів.

4. Удосконалення рівня викладання предметів за базовими програмами.

5. Підвищення професійної компетентності вчителів МО, організація самоосвіти.

6. Ознайомлення вчителів з новими формами інтерактивних методів навчання.

7. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів та вивчення узагальнення втілення передового педагогічного досвіду.

8. Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.

9. Робота з учителями, що атестуються.

10. Робота з педагогами-початківцями.

11. Робота методичних об'єднань.

12. Теорія і методика дистанційного навчання.

2. Використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності

Для підвищення педагогічної майстерності вчителів щорічно в школі проводиться «Ярмарок педагогічних ідей», де вчителі діляться досвідом між собою. Протягом року вчителі відвідують велику частину із запропонованих майстер-класів, курсів, тренінгів тощо.

3. Активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження перспективного педагогічного досвіду

В минулому році в школі створено «Банк інноваційних ідей». Кожен учитель щорічно надає розробку свого найбільш вдалого уроку. В подальшому ці уроки обговурюються на засіданнях методичних об'єднань учителів з предмету.

4. Розвиток творчої активності педагогічних працівників (публікації, творчі звіти, участь у семінарах, конференціях тощо)

Колективом проведено 2 конференції за темами:

«Будуємо храм серця» за ідеями Г.С. Сковороди (грудень 2019);

«Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації» (травень 2020).

Готується до друку збірка за матеріалами конференції, в якій взяли участь 34 учителя СШ №47.

5. Участь у експериментально-дослідній роботі

Використовуючи новітні технології навчання і виховання школа № 47 проводить завершальний етап дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів на 2015-2020 роки».

6. Інноваційна складова методичної роботи в закладі

Минулого року почалось плідне співробітництво з чл.-кор. АПН України, академіком Сологубом А.І. який започаткував ідею креативної освіти. Для вчителів школи і гостей Сологуб провів декілька семінарів по теорії креативної освіти. Колектив зацікавився ідеєю й планує відкрити на базі школи «Центр креативної освіти».

Представники школи брали участь у Всеукраїнській презентації п’ятитомника А.І. Сологуба, присвяченого теорії креативної освіти (січень 2020).

7. Ознайомлення педпрацівників із сучасними педагогічними інноваціями

Учителями своєчасно надається необхідна інформація про сучасні досягнення науки та досвіду. Заступниками директора проводяться майстер-класи, організовано школу передового досвіду, творчі лабораторії кращих вчителів. Велику роль в ознайомленні педагогічних працівників із сучасними педагогічними інноваціями відіграє бібліотека та користування інтернет-ресурсами.

8. Дистанційна робота вчителів

У зв’язку з реформуванням середньої освіти у 2019-2020 навчальний рік – особливий: значна частина його пройшла в умовах карантину. Вчителі школи успішно опанували теорію і методику дистанційного навчання, методику роботи в освітніх платформах Zoom, Classroom, Naurok., використовували ресурси Viber, Tik-tok, електронну пошту. Завдяки цьому програми з предметів були успішно виконані, учні досягли високих результатів у навчанні.

Заведено електронний щоденник школи.

9. Форми методичної роботи по впровадженню НУШ

Активізовано науково-методичну роботу з учителями початкових класів та їх самоосвітню роботу щодо переосмислення своєї ролі при здійсненні освітнього процесу у Новій українській школі. Процес і зміст підготовки вчителя зазнає суттєвих змін. Відповідно оновлені і всі інші форми методичної роботи.

Пріоритети у методичній роботі: допомога вчителеві швидко адаптуватися до змін в освітньому процесі, науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів.

Інноваційними формами методичної роботи є:

ü Ділові педагогічні ігри;

ü Мультимедійні презентації з обговоренням;

ü Консультації – практикуми;

ü Конкурсні виставки педагогічних розробок ;

ü Психолого – педагогічний семінар;

ü Психологічні тренінги;

ü Методичні тренінги;

ü Консультація – практикум;

ü Проблемний стіл;

ü Методичні посиденьки;

ü Методичний калейдоскоп;

ü Методична мозаїка;

ü Методичний ринг;

ü Методична естафета;

ü Методичний міст;

ü Методичні оперативки.

10. Поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу

Соціально-психологічною службою школи для поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу було розроблено комплексну модель, в яку входять як індивідуальні, так і групові формати роботи, націлені на формування навичок само- та взаємодопомоги. Супровід батьків відбувається в індивідуальному форматі при зверненні за допомогою до спеціалістів щодо проблем дитини. Для кожного з батьків створюється ряд рекомендацій, що і як варто робити для того щоб становити партнерські стосунки з дітьми. Також психолог долучається до батьківських зустрічей і проводить бесіди щодо вікових та поведінкових особливостей дітей.

11.Удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів

Центральною особою в навчальному процесі є вчитель, і від того, наскільки він/вона в тонусі, вміє цікаво подавати інформацію, впроваджує нові підходи та технології роботи на уроках, звичайно, залежить і інтерес учнів до предмету, який він/вона викладає.

У школі на перервах та в позаурочний час вчителі звертаються за консультаціями до психолога, а також проходять різні мінітренінги зі зняття напруги. В ході роботи з вчителями використовується нейрографічний всплеск, а також вправа «Емоція назовні». В цілях запобігання професійного вигорання вчителів проведено заняття з вивчення вправ «Зняття напруги у дванадцятьох точках» (або короткий варіант сценарію сеансу релаксації за технікою «напруга-розслаблення»), а також роздані рекомендації рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я з антистресової релаксації.

12. Робота з обдарованою молоддю (участь та перемоги учнів у різноманітних та різних рівнів конкурсах, фестивалях, олімпіадах тощо)

У школі було проведено черговий тур Міжнародної природничої гри «Геліантус». Учні школи брали участь в конкурсі «Кенгуру-2020». З метою розвитку інтелектуальних здібностей і обдарованих учнів творчим об'єднанням «Соняшник» була проведена Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник». Була успішною участь учнів СШ№47 в районному етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсі ім.Т.Г. Шевченка.

Підсумки виховної роботи

Однією з умов досягнення високих результатів в навчанні учнів є організація в школі виховної роботи, основними завданнями якої є:

1. Формування всебічно розвиненої особистості.

2. Формування моральної, правової свідомості учнів.

3. Формування героїко-патріотичної свідомості учнів.

4. Формування національної свідомості учнів.

5. Становлення національної школи, національної системи виховання громадянина незалежної держави.

Виховна робота в школі проводиться згідно річного плану роботи школи та відповідних наказів управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів», організована за різними напрямками роботи:

- Національно-патріотичне виховання;

- Морально-статеве та гендерне виховання;

- Естетичне виховання;

- Формування здорового способу життя;

- Екологічне;

- Правове виховання та профілактика правопорушень;

- Попередження негативних звичок та жорстокого поводження з дітьми;

- Родинно-сімейне.

Найголовніші виховні заходи та події за 2019-2020 н.р.

- 23.08.2019 р. На честь свята Дня прапора біля Печерської районної в місті Києві державної адміністарації відбулась урочиста церемонія підняття Державного прапора України. Учасниками заходу стали лідери учнівського самоврядування Печерського району, серед яких були учні нашої школи. Вони привітали всіх запальним танцем під мелодійну пісню «Україна Єдина».

- 02.09.2019 р. відбулося одне з головних свят навчального року – День знань. Під час святкування Дня знань виступали граціозні гімнастки спортивного клубу «Престиж спорт». Випускники та першокласники декламували вірші. Учениця 5-Г класу Єва Мечкало зачарувала присутніх піснею «Сила». Енергійним і бадьорим танцем всіх привітали вихованці студії «Bondarenko-Dance». На завершення, учасники урочистого заходу отримали музичний подарунок від учениць 10-Б класу Катерини Цимбал та Ніно Басілая, які виконали веселу пісню «Промінь».

- 23.09.2019 р. о 8:20 в прямому ефірі Facebook, приєдналася до загальноміського флешмобу і розпочала тиждень "Школа без булінгу - сім'я без насильства 365". В рамках якого було проведено безліч лекторіїв, виховних годин, тренінгів, семінарів, ігор, діалогів і профілактичних бесід «Стоп булінг».

- 01.10.2019 з метою національно-патріотичного виховання дітей і молоді відбулася навчально-виховна екскурсія в музей Печерської організації ветеранів м. Києва, де учні були ознайомлені з подіями Другої світової війни, про захист та оборону Києва.

- 01.10.2019 р. Пройшли змагання з нагоди Дня туризму серед учнівської молоді Печерського району. Місцем проведення був обраний Національний Ботанічний сад НАН України імені М. М. Гришка. Змагання проводились у вигляді туристичного багатоборства з елементами спортивного орієнтування. Нашу школу гідно представили дві команди 10-х класів.

- 04.10.2019 р. «День учителя» в нашій школі пройшов у рамках концертної програми. Атмосферний початок забезпечила студія сучасного танцю "Bondarenko dance studio".

- 08.10.2019 р. Учні нашої школи відвідали Раду організації ветеранів Печерського району в місті Києві.

- 14.10.2019 р. Три свята припадають на цю дату - Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День Захисника України. Щоб їх відзначити, для учнів молодших класів був проведений пізнавальний квест "Козацькими стежками". 18.10.2019 р. в актовій залі проведено пожежно-профілактичний захід.

- 22.10.2019 р. Пройшов квест «Таємниці Маріїнського парку», у якому брали участь школи Печерського району. Нашу школу представляли учні 9-10-их класів. Захід був спрямований на підвищення рівня фізичних та інтелектуальних здібностей учасників команд.

- 23.10.2019 р. В Міжнародному конгрес-центрі міста Києва «Український Дім» пройшла акція-зустріч «Протидія булінгу», що складалася з двох блоків: перший - лекція, а другий включала в себе тренінг з роботи в команді. Захід був спрямований на інформування, як попередити та вирішити конфліктні ситуації, запобігти різним формам насилля в учнівському середовищі.

- 28.10.2019 р. відзначалося свято, яке для українців має велике значення, завдяки якому ми зараз вільно пересуваємось і з радістю живемо на нашій землі – День визволення України від фашистських загарбників, день вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. До цієї дати учні та вчителі школи підготувались з усією серйозністю. Впродовж дня проводились тематичні уроки, бесіди, лекторії «Ми проти війни!». Шкільний музей «Перемога або смерть» знову цілий день тримав відкритими свої двері для школярів і всіх бажаючих. Старшокласники проводили уроки-екскурсії для учнів молодших класів, знайомили їх із цікавими фактами та історичними подіями.

- 30.10.2019 р. Зустріч шанувальників Г.С. Сковороди, однодумців пройшла в теплій, дружній атмосфері під гаслом «Педагогічний золотослів Григорія Сковороди у вимірах епістолярної спадщини».

- 12.11.2019 р. З нагоди річниці визволення міста Києва від німецько-фашистських загарбників і з метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді учні школи відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні.

- 14.11.2019 р. Учні старшої школи відвідали Кабінет Міністрів України, де вібулась екскурсія.

- 01.11.2019 р. - 16.11.2019 р. В рамках проекту «16 днів толерантності», тиждень толерантності пройшов цікаво та змістовно. ПОНЕДІЛОК – «День Поваги, Добра і Терпіння», ВІВТОРОК – «День Тактовності», СЕРЕДА – «День Взаєморозуміння», ЧЕТВЕР – «День Ввічливості», П’ЯТНИЦЯ – «День Толерантності: я – толерантність, ми - толерантність», «До серця йде лиш те, що йде від серця!!!». Під час цього тижня, було проведено низку заходів, серед яких класні години різних форм: пiзнавально-роз’яснювальнi лекцiї «Будь толерантним!», пізнавально-виховнi години за темою: «Толерантність – це я!», уроки дружби «У дружбі жити – не тужити», уроки-дiалоги «Ми дуже різні, але ми разом», бесіди «Толерантність врятує світ», сюжетно-рольові ігри, класні години з елементами проектної діяльності «Поділимося добротою з друзями», тренiнги «Наші стосунки» та «Вчимося домовлятися», вiдеолекторiї «Десять кроків розв’язання конфлікту». В рамках тижня толерантності були проведені загальношкільнi виховні заходи та різноманiтнi акції: «Посмішка і сміх приємні для всіх», «Рука допомоги», «Долонька щастя» або «Рука підтримки», «Проявляй милосердя!» ,«Я толерантний, моє серце відкрите для всіх», «Толерантність очима дітей», «Квіточка толерантності».

- 18.11.2019 р. - 20.11.2019 р. В рамках «Тижня безпеки дорожнього руху» була проведена виховна робота на тему "Безпека на дорозі - безпека життя". Учні були задіяні в тренінгах, іграх, арт-терапіях, бесідах і діалогах, під час яких повторили правила дорожнього руху та створили лепбуки на дану тематику.

- 21.11.2019 р. Марафон Гідності у 47 школі. В День Гідності та Свободи проходили різноманітні заходи, присвячені подіям. Ранок розпочався з відео, що показало, яке важливе значення в нашому з вами житті мають ці два слова: свобода та гідність. Окрім цього, відбувались й інші заходи: тематичні виставки, пізнавальні бесіди, круглі столи, майстер-класи та відеолекторії. День пройшов під гаслом: «Україна - територія гідності та свободи!» Школярі поглибили свої знання про те, як багато років український народ завзято бореться за свою територію.

- 23.11.2019 р. День пам’яті жертв Голодомору. Ми щорічно його вшановуємо в четверту суботу листопада. В нашій школі пройшла низка заходів: тематичні виставки, пізнавальні бесіди і відеолекторії з приводу цього дня. Ми також приєдналися до акції "Запали свічку" та "Колосок пам’яті".

- 05.12.2019 р. Одним із головних пріоритетів школи № 47 у м. Києві є постійна та системна робота колективу щодо проекту «Сковорода – 300». В рамках проекту відбувся грандіозний, масштабний всеукраїнський захід-рефлексія під загальною назвою «Будуймо храм серця разом», присвячений Дню народження Григорія Саввича Сковороди.

- 09.12.2019 р. - 13.12.2019 р. Наша школа провела «Всеукраїнський тиждень права», під час якого школярі були задіяні в тематичних і виховних уроках, лекціях, науково-практичних семінарах, конференціях, бесідах, майстер-класах, іграх, конкурсах, квестах, змаганнях, присвячених правам людини, а також екскурсіях до Верховної Раді України та Кабінету міністрів України.

- 10.12.2019 р. Наша школа традиційно відзначила міжнародний день прав людини. Старшокласники продемонстрували знання норм, прав людей під час правознавчих уроків "Шляхами прав і обов'язків" серед учнів молодших класів. Пізнавально і цікаво пройшли виховні години на тему: "Великі права маленької людини" (1-4 класи), "Правила в твоєму житті" (5-9 класи), "Школа прав і обов'язків" (10-11 класи), де школярі пригадали правила для учнів, проаналізували відповідність своєї поведінки в школі нормам цього документу.

- 11.12.2019 р. В Шостому апеляційному суді міста Києва проводився брейн-ринг «Права людини в Україні», де гідність нашої школи захищали учні старших класів.

- 19.12.2019 р. До різдвяних та новорічних свят ми зібрали вантаж допомоги з іграми та книжками, який попрямував у дитяче відділення Національного інституту раку. Учні нашої школи разом з батьками та вчителями з радістю приєдналися до благодійної акції.

- 23.12.2019 р. Відбулася новорічна дискотека для всіх учнів школи.

- 07.01.2020 р. Учні нашої школи приєдналися до загальноміського флешмобу «Різдвяна Зірка».

- 22.01.2020 р. День Соборності наша школа створила ланцюг єдності, в якому були задіяні всі учні школи, батьки та вчителі.

- 29.01.2020 р. В нашій школі відбулося вшанування пам’яті Героїв Крут. Класні керівники провели виховні години, а учні старших класів подивилися документальний фільм в актовій залі.

- 20.02.2020 р. День Героїв Небесної Сотні. В нашій школі пройшли наступні заходи:

1). інформаційна виставка «Герої не вмирають»

(1 поверх, хол школи);

2). відкритий показ документального фільму «Зима, що нас змінила»

- (актова зала);

3). виховні години «Герої не вмирають, доки пам'ять про них житиме в наших серцях»;

- (1-11 класи);

4). круглий стіл німецькою та англійською мовами «Майдан. Жива історія.» (10-11 класи).

- 06.03.2020 р. Напередодні свята Весни в нашій школі відбулася концертна програма.

- 27.03.2020 р. Дистанційний флешмоб від учнів молодшої школи «Залишаємося вдома! Навчаємося разом ))»

- 30.03.2020 р. Для маленьких читачів проведено челендж «Читання в незвичних місцях».

- 02.04.2020 р. Дистанційний флешмоб «Весна Чарівниця» від учнів молодших класів нашої школи.

- 07.04.2020 р. Відвідування онлайн зоопарку учнями старших класів.

- 09.04.2020 р. Онлайн марафон читання віршів про весну.

- 14.04.2020 р. До Міжнародного дня книги челендж «Читаю для…»

- 17.04.2020 р. Онлайн майстер-клас з випікання пасочок, малюнки та поробки своїми руками до Великодня.

- 30.04.2020 р. Тематичний місяць «Рух» онлайн.

- 05.05.2020 р. Творчий онлайн проект «Казка про казки».

- 07.05.2020 р. До дня пам'яті та примирення учні та вчителі школи були задіяні в онлайн флешмобі «Маки». Створено відео-проекти до дня Перемоги, онлайн привітання від наших учнів і читання віршів.

- 10.05.2020 р. До «Дня матері» кожен клас створив своїм матусям відеопривітання. Пройшов онлайн майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки.

- 11.05.2020 р. Учні долучилися до челенджу на підтримку лікарів світу.

- 14.05.2020 р. В рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування навчально-виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах міжкультурної комунікації учнів» на базі нашої школи у дистанційному режимі відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація учасників освітнього процесу як умова формування успішної особистості в глобалізованому світі».

- 15.05.2020 р. Презентація онлайн проектів «Їстивні та отруйні гриби» серед учнів молодшої школи.

- 19.05.2020 р. "ArtChallenge" серед учнів. Суть челенджу- відтворити шедеври мистецтва з підручних засобів. Для участі в челенджі потрібно було обрати шедевр мистецтва, який хочете відтворити. Тоді підібрати деталі, які максимально схожі на елементи на картині, і скомпонувати їх подібно до вихідного зображення.

- 21.05.2020 р. День вишиванки. Було проведено онлайн акцію, присвячену українській вишитій сорочці.

- 26.05.2020 р. До Дня Києва діти записали відеопривітання з Днем міста й створили чудові малюнки.

- 27.05.2020 р. Флешмоб «Привітання онлайн із завершенням навчального року» від усіх класів нашої школи.

- 29.05.2020 р. Останній дзвоник онлайн 2020 року. Створено фільм «Останній дзвоник лунає для кожного!»

Аналіз готовності школи до 2020 – 2021 навчального року

1.Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району немає.

2.Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади в наявності.

3. Обладнано для шестирічок:

Спалень 1, кімнат для відпочинку 1, спортмайданчиків 2.

4. Кількість:

груп продовженого дня 7, у них дітей 210.

кімнат для відпочинку 1.

5. У 2020/ 2021 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися 34 класи, 940 учнів. Середня наповнюваність класів 1- 9 28 уч., 10-11 23 уч.

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік в наявності.

7. Стан та якість ремонту приміщень: капітального задовільний, поточного задовільний.

Хто виконував роботи власними силами.

8. Стан території та її площа 10400 кв.м, кількість дерев 85, у тому числі фруктових немає, кущів 600, ягідних кущів немає, квітників 4, теплиця (оранжерея) немає.

9.Кількість і стан допоміжних споруд (визначити, які) відсутні.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників - 1, їх стан - стан задовільний.

10. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан задовільний.

11. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика відсутня.

12. Спортспоруди і майданчики, стадіон, їх розміри та технічний стан 1060 кв. м, стан задовільний.

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)

Кількість

Укомплектовано навчальним обладнанням

Наявність перспективного плану обладнання

кабінету

19.Розміри спортивної зали 460 кв. м, та стан обладнання та інвентарю за нормами забезпечено за нормами.

20.Наявність та розмір тренажерної зали, призначення відповідальної особи немає.

21.Наявність басейну та його стан немає.

22.Наявність та розміри актової зали 244 кв. м, забезпечення пожежної безпеки забезпечено.

23.Наявність тиру в наявності , кабінету предмету «Захист Вітчизни» в наявності.

24.Стан меблів (у класних приміщеннях, кабінетах тощо) задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп відповідно до норм.

25. Наявність їдальні або буфету в наявності їдальня та буфет, кількість посадочних місць 200, забезпеченість та стан меблів забезпечені, забезпеченість технологічним обладнанням забезпечені,санітарний стан задовільний, умови для миття рук так.

Наявність проточної води: холодної так, гарячої так.

26. Організація питного режиму 9 питних фонтанчиків.

27. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: медичний кабінет в наявності. Хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей медична сестра.

28. Наявність і стан бібліотеки в наявності, задовільний.

29. Фонд підручників 12657, художньої літератури 1285, періодичних видань 0.

Забезпеченість підручниками за предметами 75%.

30. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами забезпечені згідно з нормами.

31.Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності.

32. Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити немає; вогнегасники 73 шт.; блискавкозахист в наявності, задовільний;

пожежні водойми (гідранти) немає; пожежні рукави немає; наявність інструкцій з пожежної безпеки в наявності, плану евакуації в наявності.

33. Стан покрівлі задовільний, потребує обстеження.

34. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний;

газопостачання відсутнє;

електропостачання задовільний;

каналізація задовільний.

35. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі задовільний.

36. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

37. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності +, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці +, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності +, інструкції з безпеки в кабінетах підвищеного ризику +, накази з питань ОП, БЖД в наявності та відповідають нормативним документам.

(відповідають чи не відповідає нормативним документам).

38. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до осінньо-зимового періоду в наявності. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан задовільний.

39. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - вакансія вихователь ГПД.

40.Наявність, дата реєстрації колективного договору в наявності.

Підготовка школи до початку навчального року в умовах пандемії

1. Підготовка закладу освіти здійснюється з урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів, у тому числі:

завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання усіх навчальних приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування жалюзійних решіток на отворах вентиляційної системи, фільтрів кондиціонерів тощо);

створення умов для мінімізації ризику інфікування (наприклад, визначення приміщень для окремого зберігання верхнього одягу (взуття) для різних вікових груп учнів, працівників закладу освіти; встановлення бактерицидних ламп), збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях (прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м'яких іграшок тощо);

виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури;

передбачення місць для дезінфекції та розміщення контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту тощо;

впровадження заходів щодо застосування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з0 іншим особами (наприклад, відкриття декількох входів до приміщення, гнучкого графіку початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів тощо);

закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу освіти;

організація питного режиму учасників освітнього процесу, зокрема із використанням індивідуального або одноразового посуду;

організація харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України.

2. Рішенням педради розроблено та затверджено тимчасовий порядок організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Особливості організації освітнього процесу.

Відповідно до рекомендщацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в закладах освіти є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб.

Тому організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з урахуванням:

вимог соціального дистанціювання;

регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення захворюваності та інформування служби громадського здоров'я у випадку різкого збільшення;

дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.

Плануємо:

запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів пролведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації;

запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладі освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребами їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня), або дистанційна форми здобуття освіти;

з метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання), за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі; проводити навчальні заняття з окремих предметів на відкритому повітрі; проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи технології змішаного навчання.

4. Педагогічним працівникам протягом дня необхідно слідкувати за станом здоров’я дітей та у разі виявлення ознак захворювання передавати учня медичній сестрі та інформувати адміністрацію та батьків.

5. Технічним працівникам спільно з педагогами протягом дня необхідно:

- після кожної перерви та після закінчення освітнього процесу проводити провітрювання навчальних приміщень, дезінфікувати ручки дверей, поручні, підвіконня, предмети у туалетних кімнатах;

- перед початком кожного уроку в класних кімнатах протирати з використанням дезінфікуючих засобів робочі столи та парти;

- робити вологе прибирання у приміщеннях, що задіяні в освітньому процесі;

- зволоження повітря в приміщеннях, де перебувають діти (показник зволоження становить 40-60%);

- миття підлоги в усіх приміщеннях закладу, в тому числі групового осередку, з обов`язковим відсуванням меблів та обладнання;

- миття туалетних кімнат із застосуванням дезінфікуючих розчинів;

- чистку килимів пилососом;

- миття посуду та інвентарю з дотриманням правил обробки.

6. Наприкінці дня технічним персоналом проводиться:

- миття підлоги в усіх приміщеннях закладу із застосуванням дезінфікуючих розчинів;

- обробка іграшок із застосуванням дезінфікуючих розчинів з наступним полосканням під проточною водою та сушінням на відкритому повітрі або на столах;

- дезінфікування бактерицидними лампами класів, групових приміщень, виробничих майстерень та м’яконабивних іграшок.

У приміщеннях біля раковин розміщуються інструкції (інфографіка) щодо миття та гігієнічної обробки рук.

7. Протягом дня усім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися правил знезараження рук:

- перед початком навчання, під час перерви або роботи;

- після відвідування санвузла (обов’язкова обробка дезінфікуючим засобом);

- працівникам харчоблоків - після роботи з необробленими продуктами або зовнішньою тарою, при зміні технологічної операції на харчоблоці (обов’язкова обробка дезінфікуючим засобом);

- після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування;

- у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити (контамінувати) руки.

Для гігієнічного знезараження рук працівники та учні 5-12 класів наносять мінімум 3 мл. антисептика на сухі долоні, активно втирають протягом 30 секунд, дітям дошкільного віку та початкової школи руки необхідно протирати антисептичними вологими серветками.

8. Заступнику директора з виховної роботи Горбуновій Л.С. відтермінувати культурно-масові заходи, масові збори до нормалізації епідемічної ситуації.

9. Заступнику директора з господарчої роботи організувати дезінфекцію приміщень закладу освіти

Дезінфекція приміщень закладу освіти.

Дезінфекція приміщень їдальні та буфету.

Дезінфекція навчальних аудиторій та лабораторій, контактних предметів, кондиціонерів, туалетних кімнат.

Організація роботи прибиральників службових приміщень.

Повітряно-тепловий режим в закладі освіти.

Порядок здійснення дезінфікуючих заходів в приміщеннях закладу освіти технічними працівниками.